Schadestatistiek bij Teslarijders noodzaakt verzekeraar tot ingrijpen

Voortaan hogere vrijstelling in omnium
30 juni 2017
Ander en Beter?
16 maart 2018

 

Inleiding

In de zomer van 2013 deed ons kantoor een marktstudie naar de verzekerbaarheid van de Tesla Model S op de Belgische markt. Hoewel de meeste verzekeraars toen niet te bewegen waren om van hun klassieke prijzen en voorwaarden af te wijken, vonden wij na lang zoeken een verzekeraar bereid om naar ons verhaal te luisteren & om het risico te nemen aan erg scherpe prijzen en goede voorwaarden te contracteren. Deze verzekeraar was AMLIN (inmiddels MS Amlin). Voor de omniumverzekering konden we prijsgunstiger oplossing bekomen via hun binding agent kvk-interass.

Op dat moment had Tesla een akkoord gesloten met de Nederlandse verzekeraar Centraal Beheer. Deze onderschreef voor de volledige Benelux aan goede voorwaarden en aan erg scherpe tarieven. Om succesvol op de markt te komen met een oplossing, dienden onze voorwaarden en prijzen op zijn minst in de buurt te komen van deze van Centraal Beheer.

Starten in de pioniersperiode met een gebrek aan relevante gegevens.

We konden in omnium deze erg sterk benaderen door van bij de aanvang enerzijds een vrijstelling (eigen risico van € 750 in te lassen) en anderzijds aan antiselectie te doen (chauffeurs jonger dan 26 jaar konden de polis niet onderschrijven + er werd een onderscheid gemaakt in premie tussen – of + 40-jarigen).

In burgerlijke aansprakelijkheid konden we bekomen dat we een volumekorting kregen (vlootvoorwaarden) voor iedere wagen die via ons kantoor verzekerd werd.

Er moet gezegd worden dat de bepaling van de premiehoogte enigszins met de natte vinger gebeurd is. Het type wagen was totaal nieuw op de verzekeringsmarkt. We konden bepaalde aannames maken (o.m. door de prijs van de wagen en door het type zal deze vooral door milieubewuste – en voorzichtige bestuurders aangekocht worden), maar deze gebeurden zonder concrete praktijkervaring.

Analyse

We zijn inmiddels 4 jaar verder. En de praktijkervaring is er nu wel.

Met overdreven prijs van onderdelen rijdt Tesla zichzelf vast

 1. Ingeschat profiel van de gemiddelde Teslarijder blijkt niet te kloppen We moeten vaststellen dat men de wagen vooral aankoopt op basis van de fiscale voordelen die deze genereert, omdat men gadgetfreaks is en/of deel willen uitmaken van een autohype, … . Er zijn een beperkt aantal gebruikers die de sportkenmerken van de wagen getrouw, als cowboys (m/v) hun wagen tot het uiterste willen drijven op het Europese wegennet. Zie: http://www.trendsinautoleasing.nl/nieuws/laatste-nieuws/4393056-tesla-rijder-meest-bekeurde-automobilist/ (geen niet-fakenieuws garantie) . Gebruikers die de wagen om ecologische redenen aankopen of die in de wagen van een Zen-ervaring genieten, blijken een minderheid te zijn.
 2. We moeten vaststellen dat de schadefrequentie hoger ligt dan voorzien. De snelheid van de wagen, de breedte en lengte ervan, de afleiding tijdens het rijden (centrale console),….. zijn enkele van de oorzaken. Ons bestand kent talloze chauffeurs die bij onderschrijving van hun polis bewijzen aandragen dat ze 7 jaar of meer schadevrij gereden hebben, maar met een Tesla hun vlekkeloos schadeverleden binnen 1 à 2 jaar kwijtspelen. Sommigen met verontrustend korte tijdsintervallen.
 3. We moeten tevens vaststellen dat de prijs voor herstellingen eveneens bovengemiddeld is. De gecertificeerde herstellers, die Tesla selecteerde rekenen een merkelijk hoger uurloon aan dan de gemiddelde garagist. En door het relatief klein volume wagens dat Tesla tot heden produceerde, ontbreekt er momenteel een piratenmarkt voor onderdelen. Daardoor heeft Tesla een monopolie op zijn onderdelen. En ze verkopen die aan navenante prijzen. Zie: http://seekingalpha.com/article/2774775-if-you-own-a-tesla-model-s-just-dont-dent-it  Te betalen door eigen klant of diens verzekeraar.

De combinatie van die 3 factoren heeft bij de verzekeraar een realiteit veroorzaakt, die helaas, jaar na jaar bevestigd wordt.

Samengevat : aan de huidige verzekeringspremies & – voorwaarden zijn we niet rendabel bezig.

Remediëring

Ook voor verzekeraars dient ervaring tot bijsturing te leiden.

Wie teveel kosten heeft in verhouding tot zijn opbrengsten, geeft 3 mogelijkheden. Of hij gaat kapot, of hij stapt uit de markt, of hij past zich aan.

Eind 2016 bleek -definitief ?- dat de rendabiliteit van de Teslaverzekering niet was, wat ze zou moeten zijn. De eerste gesprekken om in te grijpen werden gevoerd. Omdat de Burgerlijke Aansprakelijkheid rechtstreeks bij MS Amlin onderschreven wordt en de omnium via hun binding agent waren hier 2 partijen bij betrokken. Wat werd uiteindelijk beslist?

 1. Omniumverzekering (eigen schade)

In eerste trimester van dit jaar kon de discussie met omniumverzekeraar afgerond worden.

 1. Er werd besloten om de verzekeringspremie niet te verhogen, maar wel de vrijstelling ( eigen risico) aan te passen. Waar ze vroeger op € 750 bepaald werd, komt ze vanaf de eerstvolgende premievervaldag op € 1.250. (Gelijktijdig werd ook een andere vrijstelling vastgelegd voor Model 3).Vanaf 24/03/2017 ontvangt iedereen die via onze sites www.e-driveinsurance.be of www.electric-car-inurance.be een offerte aanvraagt een voorstel met vermelding van nieuwe vrijstelling. Vanaf 01/07/2017 ontvangt iedereen wiens polis vervalt samen met het vervaldagbericht een toelichtingsnota (zie: https://www.e-driveinsurance.be/aanpassing-vrijstelling-in-omnium/ uit deze tekst zijn enkele passages gebruikt in huidige communicatie) én een bijvoegselblad aan zijn polis. Gezien er wijziging van de verzekeringsvoorwaarden is, kan wie dit wil ogenblikkelijk zijn contract opzeggen.
 2. Tevens werd vastgelegd dat er in de toekomst vlugger ingegrepen zal worden ten nadele van chauffeurs die eigen schades veroorzaken. Afhankelijk van schadefrequentie kan dit gaan van verhogen van vrijstelling tot opzeg.
 3. Automatische acceptatie, die ons kantoor vroeger voor alle wagens kon doen, werd aan banden gelegd. De high end priced Tesla’s (+/- alle opties erop en eraan) zijn niet langer gegeerd.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (schade aan derden)

 1. In het eerste trimester leek verzekeraar aan te sturen op verhoging van haar premies met 10 à 15 % per 01/01/2018. Dit nadat ze per 01/01/2017 haar premies, die sinds 2013 niet aangepast waren, met 3 % geïndexeerd had. Per 12/09/2017 kreeg ik echter mail van verzekeraar met diens voornemen om de volledige vloot auto’s op te zeggen per 01/01/2018. Als reden werd ingeroepen dat de periode 2013-2016 zwaar verlieslatend was. En dat de resultaten van 2017 ook niet goed zijn. Ze argumenteerde dat ze de premies minstens met 50 % zou moeten opslaan om rendabel te zijn. En dat achtte ze niet realistisch.

  Plan A: Alle klanten de deur uit

 2. Achter de schermen vernam ik dat deze drastische ingreep mee ingegeven was door de slechte staat van de totale autoportefeuille van verzekeraar in kwestie (als overnemer van de tak industriële verzekeringen van Fortis na de implosie van de Fortis-groep heeft ze een groot aantal bedrijfsvloten in portefeuille). Blijkbaar zou de controlerende overheid verzekeraar verplicht hebben haar rendabiliteit in de branche “auto” te herstellen.
 3. Per 19/09/2017 kwam verzekeraar terug op haar besluit om de volledige portefeuille op te zeggen. De eerlijkheid gebiedt mij om te melden dat ik daar zelf geen hand in had. Ik ga ervan uit dat de verzekeraar zich realiseerde dat hij door teveel polissen op te zeggen zijn eigen merk zou aantasten. Met als gevolg: jarenlang imagoschade in de buitenwereld bij klant en makelaar én intern ook sanering binnen het eigen personeelsbestand .
 4. Er kwam een nieuw voorstel dat er in bestond om de ‘zwaar’ verlieslatende polissen op te zeggen en de rest van de portefeuille te behouden mits een substantiële verhoging van de premies met 35 %. De definitie van ‘zwaar verlieslatend’ is niet wetenschappelijk bepaald. Maar voor wie een jaarlijkse premie BA van € 400 betaald heeft (overheidstaksen, loon personeel binnendienst en provisie makelaar incluis) moet weten dat daar in feite maar +/- € 250 (de zogenaamde technische reserve) van overblijft om schades te betalen. Dus zelfs wie 4 jaar verzekerd was en een uitgave van € 2.000 veroorzaakte zal onder deze omschrijving vallen. Het kan overkomen als hanteren van de botte bijl, want shit happens nu eenmaal én een stom ongeval of een ongeval waarvan de omstandigheden niet al te klaar waren en waarbij verzekeraar koos om te regelen met tegenpartij teneinde langdurige, onzekere procedure en daaraan verbonden kosten te vermijden zijn hier niet uitgefilterd. In concrete cijfers zijn er 9 polissen wegens schadelast opgezegd. Op de lijst van verzekeraar stonden er 13, maar 4 klanten ervan hadden zelf reeds opgezegd (nav. wijziging in tarief omnium) of waren door omniumverzekeraar reeds opgezegd nav. diens scherper toezicht op de portefeuille.

Gezien de beperkte impact van deze sanering (qua opzeg in aantal, qua premieverhoging in prijsstijging (stel premie 2017 = € 400, dan wordt deze in 2018 € 140 duurder)) én de onzekerheid om op korte termijn bij een andere verzekeraar voor het totale klantenbestand een prijsgunstige – en duurzame oplossing te kunnen bekomen, leek mij de voorgestelde ingreep – hoewel niet aangenaam noch voor iedereen die getroffen is, noch voor mijn kantoor – het minste van 2 kwalen te zijn. Door opvolgen van de verzekeringsproblematiek bij www.teslamotorclub.com en via andere internetkanalen, bij klassieke verzekeraars, …. blijkt immers dat niet veel verzekeraars klaar staan om gesaneerde portefeuilles over te nemen én dat bestaande verzekeraars her en der hun voorwaarden aanpassen. Als er 1 ding is die we uit de huidige verzekeringsmarkt voor Tesla’s leren, dan is dit het gebrek aan stabiliteit in het aanbod. Zie: https://www.wegwijs.nl/artikel/2017/07/autoverzekeraars-niet-happig-op-hippe-tesla (geen niet-fakenieuws garantie).

Om die reden heb ik per 20/09 mijn akkoord gegeven met de voorgestelde saneringsmaatregel, maar heb nog een poging ondernomen om de verhoging wat af te vlakken. De argumentatie hiertoe was de reeds aangerekende premieverhoging van 3 % per 01/01/2017 die nog maar pas ingevoerd was en ook de verwijzing naar de thuismarkt van Tesla, de VS. Daar heeft belangrijke verzekeraar AAA immers op basis van zijn ervaringen sinds 2012 een premieverhoging toegepast van 30 %. Zie: https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/nieuws/vs-tesla-rijders-kunnen-forse-premiervehoging-tegemoet-zien-vanwege-abnormaal-hogeschadefrequentie/ Het leek me – gezien het precedent daar- te verantwoorden om stijging met 5 % terug te draaien.

Bevestiging nieuwe afspraken

Op 21/09 kwam het akkoord van verzekeraar om af te kloppen op + 30 %. In premievoorbeeld hierboven vermeld stijgt de premie dan niet tot € 540 , maar tot € 520.

Verzekeraar heeft om redenen van administratieve efficiëntie geopteerd om alle op te zeggen polissen in 1 keer op te zeggen. Deze brieven zijn per 25/09 de deur uitgegaan en door de betrokken klanten op 27/09 ontvangen.

Slot

MS Amlin, binding agent kvk-interass en ons kantoor hebben een bescheiden pioniersrol gespeeld. Dat gaat met vallen en opstaan gepaard. Noch verzekeraar, noch ons kantoor was hier achteraf gezien voor goed uitgerust. De vraagzijde heeft ons eerst overspoelt en daarna kwam de navenante schadelast.

Dat daarbij bij sommige klanten gemis aan betrokkenheid, daadkracht in hun particulier dossier vastgesteld werd, is helaas iets wat we niet moeten ontkennen.

Bomen groeien echter nergens tot in de hemel. De rush naar ultralage verzekeringspremies is een carousel, die elders nog wel enkele rondjes kan draaien tot de werkelijkheid ook daar haar tol opeist. We hebben immers -mede op basis van onze frequente contacten met herstellers- geen reden om aan te nemen dat de schadelast daar afwijkt van de onze.

Wegens het feit dat wij al van bij het begin in de markt zitten, hebben we echter het nadeel deze zure boodschap nu reeds te moeten brengen.

 

 

 

Patrick Claerhout
Patrick Claerhout
https://be.linkedin.com/in/patrickclaerhoutcoverbel